Zenobiabeurs 2022

For English please click here.

Verlengde deadline: 18 oktober 2022, 23:59 uur.

De Zenobiabeurs is bedoeld ter ondersteuning van de bestudering van oost-west relaties in het Middellandse Zeegebied en het zichtbaar maken van de resultaten van dit onderzoek voor een breed publiek. De beurs nodigt uit tot studie en output in de breedste zin van het woord: een eindproduct zou kunnen zijn een te publiceren artikel, een (foto)tentoonstelling, een podcast, een vlog, een mini-documentaire of enige andere vorm die openbaar toegankelijk is. In de begroting mogen dan ook uiteenlopende kosten worden opgenomen, bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten, onderzoekskosten of productiekosten. Stichting Zenobia is te allen tijde bereid om mee te denken over geschikte (publicatie)platformen en de aanvrager bij te staan in de bemiddeling hiervan.

Doelstelling Stichting Zenobia

Stichting Zenobia beoogt een actieve bijdrage te leveren aan de bestudering van de diverse culturen die in de loop der eeuwen aan de oevers van de oostelijke Middellandse Zee hebben bestaan. Dit gebied, waarin onder meer Grieken en Trojanen, Romeinen en Perzen, Franken en Arabieren, Britten en Ottomanen, Amerikanen en Joden allen een eigen stempel hebben trachten te drukken, is zonder veel overdrijving te beschouwen als de meest rijke en dynamische ontmoetingsplaats uit de menselijke geschiedenis. Stichting Zenobia tracht dit doel te verwezenlijken door financiële en organisatorische ondersteuning van lezingen, congressen, excursies, publicaties en andere vormen van studie. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website.

Wie kan aanvragen?

Wij staan open voor aanvragen van eenieder die gepassioneerd en gemotiveerd is om een interessant, creatief, concreet en haalbaar plan te realiseren en daarbij financiële (of andere) ondersteuning nodig heeft. Aanvragers die een breed maatschappelijk draagvlak representeren zijn bijzonder welkom om hun projectplan in te dienen. Het is niet noodzakelijk om geaffilieerd te zijn aan een culturele of wetenschappelijke instelling. Stichting Zenobia streeft uitdrukkelijk naar een inclusieve oproep, die een grote diversiteit aan kandidaten aanspreekt, zowel professioneel als uit eigen interesse. Zo kunnen projecten van bijvoorbeeld onafhankelijke journalisten, wetenschappers, makers of kunstenaars kans maken, maar ook van middelbare scholieren, studenten of nieuwe Nederlanders en statushouders die het oostelijk Middellandse Zeegebied uit eigen ervaring kennen.

Wat kan aangevraagd worden?

Stichting Zenobia kent vanaf 2020 tweejaarlijks een bedrag van maximaal 1000 euro toe. Dit bedrag kan in zijn geheel of gedeeltelijk worden aangevraagd, afhankelijk van de behoefte aan en de noodzaak tot ondersteuning. Subsidies worden toegekend op basis van de kwaliteit van de aanvraag. Afhankelijk van de omvang van de aangevraagde bedragen worden er één of meerdere subsidies per jaar toegekend.

Wanneer kan er aangevraagd worden?

De deadline voor aanvragen voor de Zenobiabeurs 2022 is 18 oktober 2022, 23:59 uur. De aanvraag dient via e-mail gestuurd te worden naar Stichting Zenobia (info@stichtingzenobia.nl). Aanvragers horen vóór het einde van 2022 of hun aanvraag gehonoreerd is.

Het opstellen van de aanvraag

Voor het opstellen van de aanvraag kan gebruik gemaakt worden van het ‘Format voor het aanvragen van een Zenobiabeurs’. U kunt dit bestand als PDF hier downloaden. Let op: aanvragen die het maximaal aantal toegestane pagina’s overschrijden en niet in één document worden aangeleverd, kunnen helaas niet in behandeling worden  genomen.

Specifieke subsidievoorwaarden

Stichting Zenobia vraagt succesvolle aanvragers om een eindproduct in de breedste zin van het woord. Het is een vereiste dat deze output voor een breed publiek toegankelijk is en binnen twee jaar na het toekennen van de beurs gerealiseerd wordt. Indien dit niet mogelijk is, omdat bijvoorbeeld een publicatie niet op tijd of niet openbaar gepubliceerd kan worden, denkt de Stichting graag mee over een alternatief om de resultaten aan een breed publiek te presenteren. Producten of evenementen die voortvloeien uit het door Stichting Zenobia gesteunde onderzoek dienen de ontvangen subsidie te vermelden. De beurs kan slechts eenmalig aan dezelfde aanvrager worden verstrekt, volgende aanvragen van dezelfde aanvrager worden niet in behandeling genomen.

Jury

Dicle Gülşahin
Fresco Sam-Sin
Dr. Daniel Soliman
Kristel Henquet (secretaris)