Zenobiareeks

Onderstaande boeken zijn allemaal nog te krijgen in onze online boekwinkel. Vragen of suggesties kunt u mailen naar redactie@stichtingzenobia.nl.

Zenobiaredactie
Inger Kuin – voorzitter
Johan Weststeijn
Maurits de Leeuw
Mirte Liebregts
Emma Huig

Indien u interesse heeft in boeken van de Zenobiareeks, maar buiten Nederland woonachtig bent, kunt u mailen naar info@stichtingzenobia.nl

In de Zenobiareeks verschenen:

0. Zenobia van Palmyra. Vorstin tussen Europese en Arabische traditie. heruitgave van een eerder verschenen themanummer van Armada. Tijdschrift voor wereldliteratuur (2008), ISBN 978-90-284-2256-8 / NUR 324 / ISSN 1384-105-x (redactie: Diederik Burgersdijk), met toestemming van de uitgever en de auteurs. Heruitgave onder redactie van Raphael Hunsucker, Evelien Roels, Martje de Vries, 86 blz., ingenaaid, geïllustreerd

Zenobia van Palmyra is een bekende figuur in de literatuur en kunsten van Europa en Arabië. Het beeld dat deze bronnen schetsen van de derde-eeuwse vorstin is zonder uitzondering kleurrijk, maar allesbehalve uniform. Het jaar 2008 markeerde een opleving in de bestudering van deze intrigerende koningin: op 24 mei 2008 vond het congres Zenobia, vorstin tussen Oost en West plaats, en in augustus dat jaar volgde de oprichting van een naar de Palmyreense genoemde stichting (www.stichtingzenobia.nl)

De gebundelde essays van het Eerste Zenobiacongres werden gepubliceerd bij de Wereldbibliotheek in Armada 53. Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Stichting Zenobia geeft Uitgeverij Verloren deze uitverkochte Armada uit in een nieuw jasje, als extra deel in de Zenobiareeks. De bundel laat kenners uit verschillende disciplines aan het woord over Zenobia.


1. Alexander en Darius. De Macedoniër in de spiegel van het Nabije Oosten. Onder redactie van Diederik Burgersdijk, Wouter Henkelman en Willemijn Waal, 267 blz., ingenaaid, geïllustreerd (deels kleur), ISBN 978-90-8704-383-4

Alexander & Darius.indb

Nog altijd zijn Oost en West gefascineerd door Alexander van Macedonië, de roemruchte veroveraar van het Perzische Wereldrijk, die in 323 v.Chr. in Babylon stierf. Het beeld van de vorst is als een lakmoesproef van tijd en cultuur: iedere periode en iedere streek heeft haar eigen Alexander en waardeert diens erfenis op eigen wijze. Deze bundel besteedt aandacht aan de historische en aan de literaire Alexander. De historische Alexander wordt vooral behandeld vanuit een Perzisch perspectief. Zonder de fijnmazige infrastructuur en het logistieke apparaat van het Perzische rijk had Alexander namelijk nooit de geweldige ruimte van Voor-Azië kunnen veroveren. Ook aan zijn tegenstander op het wereldtoneel, Darius III, wordt aandacht besteed. De legendarische of zelfs mythische Alexander, zoals deze in de literatuur tot uiting komt, is ook een ‘Oriëntaalse’ figuur, omweven door motieven en thema’s die wortelen in zowel de Griekse als de Babylonische, Egyptische en Perzische verbeelding.

U vindt hier de recensies van deel 1 uit de Zenobiareeks.


2. Sicilië in de Oudheid. De Griekse periode. Henk Singor, 144 blz. ingenaaid, geïllustreerd (deels kleur), ISBN 978-90-8704-386-5

Sicilië in de Oudheid_Omslag R8_8.indd

Sicilië, het grootste eiland in de Middellandse Zee, dat ongeveer halverwege het oostelijk en het westelijk bekken ligt, is zo’n tweeëneenhalfduizend jaar lang een brug tussen volken en beschavingen geweest. Tegen het einde van het tweede millennium v.Chr. moet deze brugfunctie zijn ontstaan, om pas tegen het einde van de Middeleeuwen te eindigen. Naast de oorspronkelijke bewoners hebben Feniciërs, Grieken, Carthagers en Romeinen allen hun sporen nagelaten. In de eenwording van het Middellandse Zeegebied, culminerend in het Romeinse Rijk, speelde Sicilië een cruciale rol als doorgeefluik van politieke organisatievormen en economische concepten, van literatuur en beeldende kunst, van religieuze en filosofische ideeën. Deze compacte geschiedenis van het eiland in de Oudheid is daarom tevens te lezen als een compendium van de hele antieke geschiedenis.

U vindt hier de recensies van deel 2 uit de Zenobiareeks.


3. Dodenlijst. Appianus en Cassius Dio over het bloedige verleden van keizer Augustus. Vertaling Willem van Maanen en Marco Poelwijk, 84 blz., paperback, ISBN 978-90-8704-492-3

9789087044923.pcovr.Dodenlijst.indd

Octavianus is bij de meeste mensen beter bekend als Augustus, de eerste keizer van het Romeinse rijk. Van een troonsbestijging of kroning was echter geen sprake. Eerder werkte deze achterneef en adoptiefzoon van Julius Caesar langzaam maar gestaag aan de fundamenten van zijn macht. In dit boek zijn twee teksten bijeengebracht die de aandacht vestigen op een maar al te graag vergeten episode uit de carrière van de keizer: zijn rol in het driemanschap dat na de moord op Caesar in 44 v.C. gezamenlijk de Romeinse republiek om zeep helpt en daarbij mensenlevens niet spaart.

U vindt hier de recensies van deel 3 uit de Zenobiareeks.


4. Philostratos, Schilderijen & Sofisten. Kunst, ekphrasis en retorica in de klassieke oudheid. Vertaling Peter Burgersdijk, 212 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 978-90-8704-504-3

front cover philostratosDe Griekse auteur Philostratos beschreef in de vroege derde eeuw van het Romeinse keizerrijk op even pakkende als innemende wijze een verzameling fictieve schilderijen. Hierin komen thema’s, kleuren en composities ter sprake. Schilderijen is van groot belang voor onze kennis van de klassieke schilderkunst. In de renaissance werden de beschreven schilderijen daadwerkelijk uitgevoerd, met als meest spectaculaire voorbeeld de Galatea van Raphaël. De Levens van Sofisten, eveneens van de hand van Philostratos, gaat over de filosofen en redenaars van de klassieke oudheid en is geschreven in de biografische stijl die sinds het antieke Hellenisme in zwang was. Beide teksten worden nu voor het eerst in het Nederlands uitgegeven. Ze zijn vertaald door Peter Burgersdijk, bekend van de vertaling van het werk van de antieke wereldreiziger Pausanias. De uitgave bevat een voorwoord van archeoloog Eric Moormann.

U vindt hier de recensies van deel 4 uit de Zenobiareeks.


5. Het verhaal van Apollonius. Historia Apolloni Regis Tyri. Vertaling door Vincent Hunink, inleiding door Diederik Burgersdijk, 128 blz., ingenaaid, paperback, ISBN 978-90-8704-714-6 / NUR 683, 630

Het verhaal van Apollonius. Historia Apolloni Regis Tyri‘. Deze Latijnse roman is opnieuw in het Nederlands vertaald door Vincent Hunink en ingeleid door Diederik Burgersdijk. Het verhaal van Apollonius verenigt klassieke motieven en biedt een voorbeeld voor de hedendaagse roman. De roman was in de klassieke oudheid een tweederangs genre. Tot voor kort werd dit type antieke literatuur ook door de moderne lezer genegeerd. Maar de roman heeft veel te bieden, al was het maar als voorbeeld, en ter vergelijking met het meest prestigieuze literaire genre van vandaag. Het verhaal van Apollonius, een zeldzaam voorbeeld van een roman in het Latijn, is opnieuw in een sprankelende vertaling uitgebracht.

Het verhaal van Koning Apollonius is het fictieve relaas over de Syrische koning Apollonius, afkomstig uit de stad Tyrus, die op zijn zwerftochten door het oostelijk Middellandse Zeegebied – van Egypte tot Klein-Azië – de meest ongelooflijke avonturen meemaakt. Tegelijkertijd weerspiegelen de verhalen diep menselijke emoties omtrent haat, verbanning, onzekerheid en verboden liefdes. De opvallende mengeling van klassieke en christelijke motieven bieden een bijzonder leesgenot, dat zowel herkenning als vervreemding bewerkstelligt. Het verhaal is een roman uit de latere klassieke oudheid, geschreven in het Latijn, dat teruggaat op een Grieks origineel uit de Hellenistische tijd. De roman is nu in een nieuwe en eigentijdse vertaling te lezen, ondersteund door een inleiding die de lezer wegwijs maakt in een tijd en achtergrond die niet de onze is, maar juist daardoor des te meer stof tot genot en reflectie biedt.


6. Mohammed en de Late Oudheid. Onder redactie van Josephine van den Bent , Floris van den Eijnde en Johan Weststeijn, 232 blz., ingenaaid, geïllustreerd (deels kleur), ISBN: 9789087045838 NUR: 683, 717.

De wisselwerking met andere culturen die plaatsvond tijdens het ontstaan van de islam is een van de zwaarst bediscussieerde historische thema’s van het moment. Dit is het directe gevolg van twee toevallig samenkomende omstandigheden. Enerzijds is de islamologie nog een jonge discipline, zeker in vergelijking met het Bijbelonderzoek. Daarnaast is er sprake van een sterke politisering van het wetenschappelijke debat gevoed door actuele gebeurtenissen in en rondom de islamitische wereld. In de westerse publieke opinie blijkt er een grote vraag te zijn naar duiding van het ontstaan van de islam, waarbij wetenschap en politiek niet altijd van elkaar gescheiden blijven. Door de opkomst van de islam nadrukkelijk te positioneren in de context van de Late Oudheid biedt deze bundel een hernieuwde kennismaking met de vroege islam als een religie in wording die sterk verankerd was in het culturele mozaïek van haar tijd met evenzovele aanknopingspunten als breuklijnen ten opzichte van de antieke wereld.


7. Jeruzalem, Jeroesjalajiem, Al-Quds. De heilige stad door de eeuwen heen. Onder redactie van Josephine van den Bent en Thomas Hart, 264 blz., ingenaaid, geïllustreerd (deels kleur), ISBN 978-90-8704-789-4.

Jeruzalem, Jeroesjalajiem, Al-Quds: stad van vele talen en heilig in christendom, jodendom en islam. Dat die religies haar moeten delen maakt de geschiedenis van Jeruzalem fascinerend én bewogen. Als centrum voor zoveel verschillende gelovigen is het ook een centrum van conflicten. Dat begint al bij de vernietiging van Salomo’s tempel in 586 v.Chr. door de Babyloniërs. In het jaar 70 n.Chr. verwoest de Romeinse keizer Titus de stad. De Arabieren nemen Jeruzalem in 638 in en in 1099 veroveren de kruisvaarders de stad op deislamitische Fatimiden. Vandaag de dag is Jeruzalem een gedeelde en verdeelde stad, inzet en toneel van een onafgebroken internationale machtsstrijd. Dit boek ontsluit het al eeuwen durende, meeslepende verhaal van Jeruzalem, van Salomo tot nu.


8. Xerxes’ Droom. De lange schaduw van zijn Griekse veldtocht. Onder redactie van Mathieu de Bakker en Janric van Rookhuijzen, 144 blz., paperback, ISBN 9789087049553.

Xerxes regeerde van 486 tot 465 voor onze jaartelling over het grote Perzische rijk en verkeerde een groot deel van zijn koningschap in oorlog met de Grieken. Zijn invasie van Griekenland liep na aanvankelijke successen uit op een fiasco. Hij verloor zijn vloot voor de kust van Athene en zijn legers leden een nederlaag in midden-Griekenland. Wij kennen Xerxes vooral uit de Griekse en Romeinse literatuur. Daarin staat hij te boek als een excentrieke, arrogante, en zelfingenomen koning, die dacht dat hij de Grieken met een groot leger kon onderwerpen, maar het deksel op de neus kreeg. Dit beeld is echter eenzijdig en vertekend door literaire conventies en een slecht begrip van het Perzische koningschap. De auteurs in deze bundel onderwerpen het Xerxesportret aan een kritische analyse en betrekken daarbij recente inzichten over het Perzische rijk, en naast literaire ook archeologische en documentaire bronnen. Ook besteden zij aandacht aan de receptie van Xerxes in oost en west.


9. De huid van Cleopatra. Etniciteit en diversiteit in oudheidstudies. Onder redactie van Emma Huig, Inger N.I. Kuin en Mirte Liebregts, 272 blz., paperback, ISBN 9789087049904.

Hoe zag Cleopatra er nou echt uit? Wat was het immigratiebeleid van het Romeinse Rijk en wat voor gevolgen had het? Hoe keek Aristoteles tegen slavernij aan? Dit soort vragen houdt de gemoederen nog altijd bezig en illustreert hoezeer de moderne mens zich spiegelt aan de (met name Griekse en Romeinse) Oudheid of zich er juist tegen afzet. De wijze waarop er nu in Nederland over diversiteit en etniciteit wordt gesproken, verschilt scherp van de concepten die er in het oude Egypte, Perzië of Griekenland werden gehanteerd, maar ook in de Oudheid werden huidskleur en andere etnische kenmerken natuurlijk opgemerkt en becommentarieerd, in positieve en negatieve zin. De auteurs van De huid van Cleopatra onderzoeken drie verschillende maar onderling verweven vragen rondom de Oudheid, hier breed opgevat, en etniciteit. Hoe werd er in de Oudheid tegen huidskleur en etnische kenmerken aangekeken? En, hoe hebben door de eeuwen heen de bestudering van de (‘Klassieke’) Oudheid en eurocentrische ideologie en politiek elkaar wederzijds beïnvloed? Tot slot, hoe kunnen oudheidstudies, zowel wat betreft beschikbare kennis als het vakgebied, anno nu breder toegankelijk worden gemaakt?