ANBI-status

Stichting Zenobia is een wetenschappelijke stichting, en heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door de ANBI-status worden giften aan de stichting Zenobia belastingaftrekbaar. Daarnaast wordt de stichting vrijgesteld van de erf- en schenkbelasting en de overdrachtsbelasting.

Behorende tot deze status is de publicatieplicht met de volgende categoriën:

Gegevens van de stichting

Naam van de instelling

Stichting Zenobia

KvK-nummer

34309831

RSIN-nummer

819816590

Bestuurssamenstelling & namen van bestuurders

Bestuur sinds 1 januari 2024:

Voorzitter: Emma Huig
Secretaris: Arjan van Breukel
Penningmeester: Tim Vroegindeweij
Commissaris onderzoek (voorheen intern): Ivo Wolsing
Commissaris publiciteit: Kevin Hoogeveen
Commissaris onderwijs (voorheen: extern): Tugba Altin
Bijzonder bestuurslid: dr. Johan Weststeijn

Contactgegevens

Vrijheidslaan 68H
1078 PN Amsterdam
info@stichtingzenobia.nl

Rekeningnummer
NL46 TRIO 0391 1649 02
 ten name van de Stichting Zenobia te Amsterdam

Verdere gegevens zijn te vinden op de pagina Stichting.

Beleid

Doelstelling

In het gebied rondom de Middellandse Zee is het nooit rustig geweest. Al duizenden jaren ontmoeten culturen en volkeren elkaar daar. Deze ontmoetingen liggen ten grondslag aan ontelbare culturele kruisbestuivingen, van oudheid tot heden en in alle aspecten van de samenleving: van religie tot recht en van techniek tot kunst, literatuur en muziek. De Stichting dankt haar naam aan Zenobia, de derde-eeuwse koningin van de Syrische woestijnstad Palmyra. Als historische figuur leeft zij voort in verschillende tradities in het Middellandse Zeegebied.

Stichting Zenobia wil in de eerste plaats een podium bieden voor de bestudering van de fluctuerende interacties en dynamische verbanden tussen de verschillende culturen rondom de Middellandse Zee. De voornaamste doelstelling van de Stichting is daarmee tweeledig: zij richt zich enerzijds op het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, anderzijds op het overbrengen van de laatste inzichten naar een groter publiek, of in andere woorden: het verbinden van wetenschap en maatschappij. Een tweede doel van Stichting Zenobia is om tentoonstellingen en actueel werk van musici en kunstenaars een culturele en historische context te geven. Met beide doelen wil Stichting Zenobia tevens verbreding en verdieping bieden bij actuele oost-westverhoudingen.

Beleidsplan

In 2020 stelden we een nieuwe visie 2021-2024 op. De belangrijkste punten van de nieuwe visie waren als volgt:

  1. gezien de recente wetenschappelijke ontwikkelingen binnen oudheidstudies, archeologie enz. wilden we meer meer nadruk leggen op kruisbestuivingen en interconnectiviteit in en rond het Mediterrane bekken in plaats van de oost-westdichotomie;
  2. daarnaast wilden we ons meer richten op hoe we wetenschappelijk onderzoek toegankelijk kunnen maken voor een (nog) groter, diverser publiek, bijv.:
    1. door meer aansluiting op actuele maatschappelijke discussies over culturele en historische identiteit, waarin de oost-westtegenstelling vaak een rol speelt;
    2. door tentoonstellingen en actueel werk van musici en kunstenaars een culturele en historische context geven;
    3. en—n.a.v. het richten op culturele interacties rond het Mediterrane bekken in plaats van oost vs. west—door ook aandacht te geven aan andere oriëntaties op de windroos.

Op basis van deze nieuwe visie is de doelstelling van de Stichting herzien (zie boven). Voor meer informatie over de achtergrond van de Stichting, zie onder Stichting.

Activiteiten

Stichting Zenobia verwezenlijkt deze doelen in de eerste plaats door wetenschappers, journalisten, schrijvers, musici en kunstenaars een podium te bieden. Zo organiseert zij onder andere het grote jaarlijkse Zenobiacongres, lezingen, interviews, rondleidingen en speciale symposia, bijvoorbeeld naar aanleiding van een tentoonstelling. Met deze activiteiten stelt Stichting Zenobia gevestigde wetenschappers in staat hun onderzoek bekendheid te geven bij een breed publiek, terwijl jonge onderzoekers de kans krijgen om meters te maken als spreker en hun academische ontwikkeling kracht bij te zetten. Musici en kunstenaars krijgen een podium waarop hun werk een interdisciplinaire achtergrond krijgt. Al Stichting Zenobia’s activiteiten zijn toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek bestaande uit studenten, wetenschappers en geïnteresseerde leken.

Daarnaast kent de Stichting elk even jaar een bedrag van maximaal 1000 euro toe aan een project dat als doel heeft om de resultaten van de bestudering van oost-westrelaties in het Middellandse Zeegebied zichtbaar te maken voor een breed publiek. De beurs nodigt uit tot studie en output in de breedste zin van het woord: een eindproduct zou bijvoorbeeld een artikel, tentoonstelling of podcast kunnen zijn. Aanvragers hoeven niet geaffilieerd te zijn aan een wetenschappelijke instelling. Aanvragen van bijvoorbeeld journalisten, kunstenaars, studenten en nieuwe Nederlanders of statushouders die het oostelijk Middellandse Zeegebied als geen ander kennen worden van harte verwelkomd.

Elk oneven jaar kent de Stichting een bedrag van maximaal 500 euro uit voor een project om educatie over de oudheid in het primair en secundair onderwijs diverser en (daarmee) inclusiever te maken. De beurs ondersteunt een studie en eindproduct in de breedste zin van het woord, van een (online) educatieve module tot een te publiceren didactisch artikel. De call staat ieder jaar open voor iedereen – het is niet noodzakelijk om geaffilieerd te zijn aan een school of wetenschappelijke instelling. De kwaliteit van de aanvragen wordt beoordeeld door een speciaal voor deze onderwijseditie van de Zenobiabeurs ingestelde jury.

Ten slotte bestaat de neerslag van de Stichting ook uit het uitgeven van populair-wetenschappelijke boeken in de Zenobiareeks.

De gelden voor deze activiteiten worden verworven via subsidies en donaties verkregen van partners en donateurs die de doelstelling van de Stichting een warm hart toedragen; de kaartverkoop voor toegang tot de congressen (waarbij de toegangsprijs niet meer dan 10% boven de kostprijs uitkomt) en de verkoop van de Zenobiareeks.

Het vermogen van de Stichting wordt beheerd door de penningmeester van de Stichting onder directe controle van het gehele bestuur door middel van kwartaalrapporten op de vergaderingen. De Stichting heeft geen winstoogmerk. Het vermogen wordt besteed aan de ontwikkeling van bovengenoemde activiteiten van de Stichting.

Een overzicht van reeds uitgeoefende activiteiten in de afgelopen jaren is te vinden onder Activiteiten. Hier worden ook de aankondigingen voor komende activiteiten gepubliceerd.

Beloningsbeleid

De stichting kent haar vrijwilligers geen structurele beloningen toe. Bij aanvang van het vrijwilligersschap aan de stichting Zenobia krijgt een vrijwilliger het welkomspakket behorende bij een donateur.

Financiële verantwoording

Als Stichting heeft Zenobia geen winstdoelmerk, eventuele winst voortvloeiend uit activiteiten wordt ingezet voor het verlenen van de Zenobiabeurzen. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in de publicaties in de Zenobiareeks. Voor de begroting van de inkomsten en uitgaven in het huidige kalenderjaar en de realisatie van afgelopen jaar verwijzen wij naar ons jaarverslag (zie onder).

Klik hier voor het jaaroverzicht van 2014

Klik hier voor het jaaroverzicht van 2015

Klik hier voor het jaaroverzicht van 2016-2017

Klik hier voor het jaaroverzicht van 2018

Klik hier voor het jaaroverzicht van 2019

Klik hier voor het jaaroverzicht van 2020

Klik hier voor het jaaroverzicht van 2021

Klik hier voor het jaaroverzicht van 2022

Klik hier voor het jaaroverzicht van 2023